fbpx

BEZOEKERSVOORWAARDEN

Inhoudsopgave

ALGEMEEN……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
BEZOEKERSVOORWAARDEN …………………………………………………………………………………………. 1
AANSPRAKELIJKHEID VAN CURACAOVR……………………………………………………………..…….. 3
KLACHTEN ………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 3
TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER ………………………………………………………… 3
MAATREGELEN …………………………………………………………………………………………………………………..…… 4
VOORWAARDEN VIRTUAL REALITY ……………………………………………………………………………….. 4

1. algemeen

1.1 In deze Bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

CuracaoVR: CuraçaoVR is een virtual reality Experience Store (VR bioscoop)
Bezoeker: Een ieder die de Bioscoop bezoekt.
Bioscoop: Het (theater)gebouw waarvan CuraçaoVR eigenaar is of waartoe
CuraçaoVR op andere wijze gerechtigd is voor gebruik.

1.2 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
CuraçaoVR en de Bezoeker.

2. Bezoekersvoorwaarden

2.1 Alle door of in verband met CuraçaoVR gedane aanbiedingen of mededelingen zijn
vrijblijvend. Indien een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door
aanvaarding daarvan door CuraçaoVR. CuraçaoVR behoudt zich het recht voor onder andere
groepsorders te weigeren.

2.2 De Bezoeker dient tijdens het bezoek aan de Bioscoop te allen tijde in het bezit te zijn van
een geldig toegangsbewijs en is verplicht deze op verzoek van (beveiligings)medewerkers van
CuraçaoVR te tonen. Indien tickets online gekocht zijn voor meer dan één Bezoeker dan geldt het
e-ticket als toegangsbewijs voor alle betreffende Bezoekers. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen
tijdens het bezoek aan de Bioscoop in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze
op verzoek van (beveiligings)medewerkers van CuraçaoVR te kunnen tonen.

2.3 De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan de VR Bioscoop te gedragen in
overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk
verkeer betaamt en de door (beveiligings)medewerkers van CuraçaoVR gegeven aanwijzingen en
instructies op te volgen.

2.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan de Bioscoop (a) te roken, danwel
electronisch te roken (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden),
consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de Bioscoop
te brengen of met zich mee te voeren, of (d) foto-, video-, film-, geluid- en andere
opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

2.5 In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid dient de Bezoeker op
verzoek van (beveiligings)medewerkers van CuraçaoVR inzage te verschaffen in door de Bezoeker
meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een (veiligheids)fouillering.

2.6 In geval van overtreding van deze Bezoekersvoorwaarden, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot de gevallen genoemd in artikelen 2.3, 2.4 en 2.5, belediging, bedreiging, discriminatie
of molestatie (mishandeling/lijfelijk geweld) van Bezoekers of (beveiligings)medewerkers van CuraçaoVR, herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van
CuraçaoVR, vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van goederen, of
overlast veroorzaakt door de Bezoeker, is CuraçaoVR gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot
de VR Bioscoop te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een
of meer VR Bioscopen (een “Bioscoopverbod/Bioscoopontzegging”) op te leggen en een kopie
daarvan aan de politie te verstrekken, (c) aangifte te doen bij de politie, (d) de Bezoeker
aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies
en gederfde winst en (e) eventueel beeld- en geluidsdragers in beslag te nemen.

2.7 CuraçaoVR is gerechtigd in de VR Bioscoop beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken.
De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn
portret/gelijkenis. De bezoeker zal tevens geen bezwaar maken tegen gebruik- of
openbaarmaking van zijn portret/ gelijkenis bij fotografie van evenementen in een CuraçaoVR
bioscoop.

2.8 Er is geen minimumleeftijd voor de VR Bioscoop (tenzij de film een NICAM/ Kijkwijzer keuring
bevat voor de minimale leeftijd van 12, 14 ,16 of 18 jaar). Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis
toegang, wanneer ze bij de ouders/begeleiders op schoot zitten. Voor kinderen vanaf 3 jaar dient
in alle gevallen een ticket gekocht te worden. Bij overlast voor andere Bezoekers is het risico voor
de ouders en kunnen zij verzocht worden de zaal te verlaten. In dat geval hebben ouders en
kind(eren) geen recht op vergoeding.

2.9 De ticketverkoop aan de kassa en online stopt direct na aanvang van de starttijd. De Bezoeker
dient maximaal 15 minuten na aanvang van de film aanwezig te zijn in de zaal. Na deze 15
minuten kan redelijkerwijs gesteld worden dat de hoofdfilm is gestart en dat de toegang tot de
zaal kan worden geweigerd om overlast voor andere Bezoekers te voorkomen.

2.9.1 Bij het annuleren van online gekochte tickets aan de kassa van de bioscoop of via onze
online klantenservice, worden de tickets naar waarde vergoed doormiddel van vrijkaarten. Bij
het annuleren of niet afhalen van een telefonische reservering, worden de gemaakte belkosten (
€1,60 per gesprek) niet gerestitueerd.

3 Aansprakelijkheid van CuraçaoVR

3.1 Het verblijf van de Bezoeker in de VR Bioscoop is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2 CuraçaoVR is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of
zaken en anders dan indien aan CuraçaoVR opzet of bewuste roekeloosheid kan worden
verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 CuraçaoVR is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en
andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

3.4 Iedere aansprakelijkheid van CuraçaoVR uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal
het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

3.5 Indien CuraçaoVR ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van
CuraçaoVR in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door
CuraçaoVR dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

3.6 Onder overmacht wordt door CuraçaoVR onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet
als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst,
arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis
welke zich redelijkerwijs aan de macht van CuraçaoVR onttrekt.

4 Klachte

4.1 De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de
overeenkomst beantwoordt, indien deze CuraçaoVR daarvan niet onverwijld, of indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

4.2 Klachten kunnen ook per mail gemeld worden bij de klantenservice van CuraçaoVR, te
bereiken op hello@curacaovr.com (gebruikelijke belkosten) of via www.
curacaovr.nl/klantenservice. Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking.

5 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Pathé en de Bezoeker is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Pathé en de Bezoeker behorend tot de competentie van de Rechtbank worden bij
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen

6 Maatregelen

6.1 Bij overtreding wordt altijd aangifte bij de politie gedaan. Schade wordt op de overtreder
verhaald.

6.2 In theaters met een Dolby Cinema 3D concept wordt gebruik gemaakt van speciale
Virtual Reality brillen, deze brillen blijven te allen tijden eigendom van CuraçaoVR en dienen
na de voorstelling ingeleverd te worden bij de uitgang van de zaal, bij diefstal zullen deze
Bezoekers Voorwaarden ook van toepassing zijn.

7 Voorwaarden Virtual Reality beleving

Voor een prettige en veilige virtual reality ervaring, verzoeken wij u onderstaande voorwaarden
zorgvuldig door te lezen en u aan de veiligheidsvoorschriften te houden.

7.1 Algemene bepalingen

 1. Voordat u een ticket koopt voor een virtual reality ervaring, verzoeken wij u de
  volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door de koop van uw ticket, geeft u
  aan deze voorwaarden te hebben begrepen, deze te accepteren en na te zullen leven
  en ten alle tijden instructies van medewerkers van CuraçaoVR te zullen opvolgen .
 1. De virtual reality ervaring combineert bewegingen van de bioscoopstoel met speciale
  effecten in de ruimte. Alle speciale effecten zijn in de bijlage weergegeven.
 2. Virtual reality effecten kunnen onverwachts optreden en kunnen als intens worden
  ervaren.
 3. Voor uw eigen veiligheid en ter voorkoming van schadelijke gevolgen raden wij de
  virtual reality ervaring af voor personen met de volgende gezondheidsproblemen:
  • Epilepsie
  • Orthopedische problemen
  • Zeeziekte
  • Andere ernstige problemen van lichamelijke of psychologische aard
 4. Voor uw veiligheid is een virtual reality ervaring tevens niet aan te raden de volgende
  personen:
  • Zwangere vrouwen
  • Mensen die gebruikmaken van medicijnen onder invloed van alcohol of drugs
  • Kinderen jonger dan vier (4) jaar
  • Personen met een lichaamslengte kleiner dan 102 cm
  • Personen die zwaarder wegen dan 120 kg
 5. Kinderen tussen de vier (4) en elf (11) jaar of kleiner dan 102 cm moeten worden begeleid door een volwassene gedurende de voorstelling.
 6. Voor bezoekers gebonden aan een rolstoel zijn er speciale plekken in de zaal. Rolstoelgebruikers moeten in verband met hun eigen veiligheid in de rolstoel blijven zitten.
 7. Deelname aan een virtual reality ervaring is voor eigen risico. CuraçaoVR is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van de virtual reality ervaring, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van CuraçaoVR.

7.2 Veiligheidsvoorschriften in de zaal bij een virtual reality beleving

 1. Neem op een comfortabele manier plaats in uw stoel en plaats uw voeten op de
  daarvoor bestemde steun.
 2. De (been) ruimte aan de voorkant van uw stoel moet vrij zijn van grote objecten.
 3. Vermijd delicate kleding of enig ander object dat mogelijkerwijze schade kan
  ondervinden door de effecten van 4DX. Zorg dat uw kleding beschermd wordt tegen de
  effecten van wind, water nevel, zeepbellen en sterke parfums.
 4. Voor uw veiligheid en die van andere bezoekers, raden wij u ten strengste af op te staan
  tijdens uw virtual reality ervaring. Mocht u zich alsnog moeten verplaatsen, laat dit dan
  aan een van onze medewerkers weten.
 5. Eten en drinken zijn niet toegestaan
 6. Kwetsbare items en persoonlijke bezittingen dienen door uzelf te worden bewaakt.
  CuraçaoVR is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan onjuist opgeslagen
  eigendommen, Pathé is tevens niet verantwoordelijk voor in bewaring genomen
  eigendommen.
 7. Deelname aan een virtual reality ervaring is voor eigen risico. CuraçaoVR is niet
  aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van de virtual reality ervaring, behoudens in
  geval van opzet of grove schuld van de zijde van CuraçaoVR.”
Shopping Cart